Overview News

Duula Ashaaraa Magariisaa

9 August 2023 Aswin Endeman

Kaka’uumsa Ashaaraa Magariisaa,dhiibbaa jijjirama qillensaa fi manca’iinsa bosonaa qolachuu kayyeeffate ji’a caamsaa  bara 2013 lallabameera.Haaluma Kanaan Itiyoophiyaa keessatti biqiltuu biliyoona 3.7dbaabateera.Waggaa waggaadhaan duula keessatti gumaachaa jirra.Ji’a Adoolessaa keessa qaamonni keenya biqiltuu 46,000 ol  Tulluu Warjaa fi Qaamoo Garbii dhaabuuf gargaaranii jiru.Kun michoominna olaanaa waajjiroota  bulchiinsa naannoo ,investaroataa fi miseensota hawaasaati

Naannoo qophaayetti Biqiltuu dhaabuun walqabatee, nutis mukoota mudaraadhaa 300 fi biqiltuu biyya keessaa 1000 moonaa mana baruumsaa keenya Sheerii iddoo 4 keessatti dhaabnee jirra.Asumaan qaamota keenyaa fi hayyamamtoota kaka’uumsa biqiltuu dhaabuu keessatti hirmaatan nigalateeffanna.