Teessoo

Sher Ethiopia Placeholder

Dalagaawwan maasii keenya waliin quunnamaa

 

Teessoo: Ziway

Bilbila: +251464413602

E-mail: info@sherethiopia.com

 

Waajjira keenya isa finfinnee jiru argadhaa

 

Teessoo: Addis Ababa

Bilbila: +251116620481

E-mail: info@sherethiopia.com