Itti fufiinsa

Bosona haaromsuu fi diriira lafaa haaromsuu

restore_landscapes

Isaan waliin IDH fi Self Help Africa Nuti qaama lafawwan miidhame deebisnee haaromsuuf hojjechaa turre. Itiyoophiyaa keessatti, mukni irra caalaatti ijaarsa fi boba’aaf ni oolu, kana jechuunis lafti lolaadhan badaa jira. Haguuggii lafa mukaa bakka turetti deebisuu fi bishaan roobaa lafa keessa akka galu, waggootii darban keessatti biqiltuuwwan 800,000 gararraa haroo Baatuu irratti dhaabamee jira. Biqiltuuwwan tulluu worjaa jedhamu bal’inni lafa isaa tilmaamaan hekitaara 200 ta’u irratti dhaabame. lafti kan fiatames hawaasuma naannoo sanaatini. Margi mukkeen keessa margu nyaata horii ta’ee tajaajila. Biqiltuuwwan filatamanis kan firiinisaanii nyaatamuu fi yeroo fuduraaleen ga’anis akka madda nyaataatti tajaajilu. Kana jechuun waa lamaaf fayyadu jechaa dha. Hojii bosona haaromsuu kana deeggaruuf, caasaalee lafaa kunuunsa bishaanii fi lafaa ijaaruu, omisha nyaata horii fi ogummaawwan taliigaa qabeenyaalee kannee biroo irratti qotee bulaawwan 250 leenji’anii jiru.

Hubannoowwan bineensota bosonaa