Overview News

Bishaan Boolla gadifagoo haarawa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sheerf

7 September 2022 Aswin Endeman

Ji’a dabre Boolla gadifagoo haarawa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keenya Ziwayi keessa jiruuf  qotameera. Fageenna meetira 72tti Bishaan baheera.Galatnni qaama tajaajia kiristaanaa Addunyaa qonna kana hayyameef haagayuutii kana booda Bishaan dhugaatii mukoota , biqiltuwwani obaasuu fi qulqulinnaaf ittihinfayyadamnu. Maqaa ijoollee 6500 Manneen Barnootaa Sheertiin, hojjettoota CSI fi keessanuu qindeessaa pirojektii naannichaa obboo Chuuchaa Goobaanaa nigalateeffanna.Fuula duraafillee dabalataan boolla gadifagoo sadi iddoowwan mana baruumsaa biroo keenyatti qotuuf ilaalaa jirra.