Overview News

Bakka hojii duwwaa: Daayireektara Mana Barumsaa

6 September 2022 Aswin Endeman

Mana barumsaa Sher Sadarkaa 1ffaa Adami Tulutti argamuuf Daayireektara Mana Barumsaa barbaanna.

Dandeettii walqunnamtii fi gurmaa’insaa, garee tokko bulchuu fi kakaasuu dandeesiissu cimna qabdaa? Daayireektarri Mana Barumsaa Sadarkaa Tokkoffaatti manneen barnootaa dhuunfaa yookiin mootummaa keessatti yoo xiqqaate muuxannoo hojii waggaa 3 kan qabu barbaanna. Wanti nuti akka daayireektaraa tokkootti irra caalaa isin gaafannu kutannoo, kalaqaa, fi ilaalcha gaarii, dandeettii barattoota gurguddoo keenyaa banu dha!

Bakka hojii keenya kan nu deeggaraa jiru karaa marsariitii Ethiojobs’n iyyadhaa.