Overview News

Hospitaalli Sheerii Ziwaayi keessa jiruufi Dooktara ilkaani yaalu yookaan ilkaan baqaqisu nibarbaadama

16 September 2022 Aswin Endeman

Hiryyoota hojii wajjiin walittidhufeenya gaarii,haakimoota wajjiin hojjattan  fi dhukkubsatotaa  xiyyeeffannaa bareeda gadifageennaa qabduu?

Kan barbaadamu yoo xiqqaate sadarkaa Hospitalatti ogummaa kanaan muuxannoo waggaa tokkoo gaafata.

Caalmaadhaan akka ogeessa fayyaatti kan gaafannu murannoo, ogummaa fi ilaalcha gaarii,yaalamtoota Hospitaala keenya dhufaniif garanyaattee  mijaayaa kan uumu.

Iddoo hojii banaa keenya kan Itiyoojobs nugargaaru karaa weebsaayitii  isaanii irratti iyyadhaa.