Overview News

Ekisipoo Hortifilora

17 March 2023 Aswin Endeman
EHPEA-certificaat voor praktijkcode

Torbaan dabre Ekisipoo nama kakaasu guyyaa sadiif  Ekisipoo Hortifilora isa 8ffaa Finfinne keessatti qophaaye nut akka gammachuu olaanatti ilaallee jirra.Egzibishinichi keessumooni kabajaa  Ministeera qonnaa Doktor Girmaa Amantee ,isaan waliin obboo Masfin Xaasoo , gaggesitoota daandii qilleensaa Itiyoophiyaa waliin ta’uun banameera.

Nuuf,egzibishinich walitti dhufeenya baa’ee qabnuu fi qaamota fedhii qaban waa’ee qonnaa fi akkaataa abaaboo bareedaa keenya kara ittifufinsa qabuun itti oomishinu beeksisuu fi  Pirojeektota keenya baayi’ee ittigaafatamummaa dhaabbatichaa bahuu(CSR) fi dabalataan  Jalqabbii Bocee goge jibrii isaa oomisha adda addaa heddu ta’e qopheessanii  dubartoonni naannoo faayidaa irra oolchaa jiran ibsuuf carraa olaanaa .

Bara kana xiyyeeffannaan”ittfufinsa mirkaneessuu” fi badhaasa waldaa ala ergitotaa fi oomishtota kuduraa fi fuduraa Itiyoophiyaa(EHPEA)(sartifikeetii Worqii dambii  sirna naamusaa) fi MPS(Horti foot print calculator) irraa nuu kennametti gammadinnee jirra.

Akka waliigalaatti, milkaayina fudhatama qabu ,nutis asumaan  EHPEA beekamttii dhaabbilee taasisani fi daawwatoota fedhii agarsisaniif galatoomaa jenna.