Overview News

Mana Barumsaa Sadarkaa tokkoffaa Sheer Adaami Tulluutti Boolla Bishaanii haaraa

24 February 2023 Aswin Endeman
Boolla haaraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sheer Adami Tulu

Torban darbe bakka mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keenya Adami Tulutti boolli bishaanii qotamee ture. Ijaarsa daree barnootaa 4 yeroo jalqabaaf bara kana ni jalqabna. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa kun mana barumsaa Sheer Oolmaa daa’immanitti baay’ee dhihoo dha, Oolmaan daa’immanii amma barattoota 350 qaba. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa haaraa kanaaf qophiin eegalameera. Kunis kan irraa eegalee bu’uuraalee bishaanii fi ibsaadha. Gadi fageenya Meetira 77 irrati bishaan bahee jira. Galanni keenya kiristaan Sarvis Internaashinaaliif haa ta’u; iddoowwan manneen barnootaa keenya jiran hundatti argamiinsi bishaanii akka fooyya’u nu gargaaraa jiran. Yeroo amma mukkeennii fi biqiltoota bishaan obaasuu fi mana fincaanii qulqulleessuuf bishaan gahaa qabna. Bishaan boolla miseensota hawaasa naannootiif kafaltii malee karaa ijummoo/boonoo bishaaniitiin akka argatan ni taasifama. Ijaaramuun mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sheerii haaraa guddina baay’ee barbaadamu gama barnoota, carraa hojii fi bu’uuraalee misoomaatiin ni fida.