Overview News

Baratoota Qooqaatiif meeshaan barnootaa kenname

30 September 2022 Aswin Endeman

Qooqaa keessatti mana baruumsaa ummataa deeggarre. Dhihoo kana ijoollee 50 deeggarsa barbaachisuuf meeshaa  barnootaa paakeejidhaan arjoominee jirra.Kunis iddoo bakka bu’aan bulchiinsaa,waajjira barnootaa , waajjira hojjataa fi hawaasummaa Aanaa Booraa argamanitti hojjatoonni Sheer Itiyoophiyaa meeshaa baratotaa fi maatii isaanitiif dabarsanii jiru.Ittigaafatamaan waajjira barnoota Aanaa Booraa obboo Indaalaa Waarisoo gargaarssa yeroo hunda hawaasa naannootiif taasifamuuf galatoomfatanii baratotaaf bara baruumsa itti milkaayan akka ta’uuf hawwanii jiru.