Overview News

Deeggarsa hojjatoota qaama miidhamtotaaf

11 September 2023 Aswin Endeman

Torbaan dabre kara deeggarsa Kabaja deeggarsa kununsuu Feertredii kara daldalaa fi sagantaa ittifufiinsaatiin miseensota hojjatoota keenyaaf daawwitee Ijaatii fi meeshaalee miidhamaa deeggaran qoodne jirra. (DONUTS program)

Kaayyoon waggoota 4 sagantaa kanaa, walqixxummaa korniyaa,dargaggootaa fi garee saaxilamoo , keessanuu namoota  qaama miidhamaa irrattiidha.Kanaan cinatti ,Sagantich kan kaayyeefate  dhaabbilee feertrediin oomishani fi  yuniyeenata daldalaa dandeettii isaanii cimsuudha.Sagantich kan deeggaramu Ministeera dhimma  alaa Fiinlandiin.

Sheer Itiyoophiyaa biratti ,qaama miidhamtoota ammachuun yeroo hundaa kan durfamuudha.Kanaafuu nuti sagantaan DONUTS carroomnee hojjatoota qaama miidhamtoota 108 meeshaan gargaaramuu  ittigammadna.

Pirojeektii kana keessatti Sheer Itiyoophiyaa fi Feer treed Afrikaan Waldaa deebsaniidhaabuu Giraarbeetii wojjiin taanee jirra.Waldeen kun fayyadamtootaa meeshaalee shallaguu fi gosa isaa fi itti ta’uu isaa murteessa.Innis a.o tirayisaaklii,kiranchii ,miila namtolchee, kophee,daawwitee ijaa fi meeshaa dhageettii of keessatti qabata.

Hojjatoota keenya 108 jiruu fi hojii isaanii ittimijaawaa waan ta’uuf nut kana arguu keenyaaf gammachuu qabnna.Kabajamoota michomtota  keenya guddaa galatoomaa.