Overview News

Sheer fi Vaan diik Floraa /Hundeesitoonni Habaaboo waliin qindayanii Pirojeektii Aananii mana baruumsaa Itiyoophiyaa keessatti jalqaban

26 October 2022 Aswin Endeman
Sheer fi Vaan diik Floraa /Hundeesitoonni Habaaboo waliin qindayanii Pirojeektii Aananii mana baruumsaa Itiyoophiyaa keessatti jalqaban

Yeroo dhihoo Vaan Diik Filoraa fi hundeesitoonni habaaboo waliin ta’uun pirojeektii addaa Itiyoophiyaa keessatti jalqaban. Bara barnootaa kanaatti, baratoota 1350 umuriin isaanii 4 hanga 6 Aanani itittuu nyaataa fayyummaa guutuu qabuu fi qaamaa guddisu torbaanitti yeroo lama kan argatan ta’a. Tajaajilli Aananii yeroo tokkoo umurii wagga 5 harka 33 guyyatti pirotiini barbaachisuu fi harka 10 kaalorii guyyatti barbaachisu ni argamsiisa. Aanani itittuun kun nyaata hoo’aa jirutti dabaludhaan mana baruumsatti ijoolleen hundi guyyaa guyyaadhaan akka argatan nitaasifama.

Pirojeektii Kanaan ijoolleen nyaata madalawaa isaaniif barbaachissu kan argatan ta’uu nimirkaneesina. Nuti Karaa Kanaan miidhaa hanqinna nyaataa nixiqqeesina, hirmaannaa ijoollee niguddifnna. Pirojeektii kanaaf, gamtoominna qonnaan bultoota naannoo lama gurgurtaan isaanii abdachiisaa, namoota 16 gadi hintaaneef hojii kan uumudhaa.

Nut deeggarsa qooda fudhatoota keenya Van Diik Filoraa fi hundesitootaa habaaboo Daachi dinqisfachaa asumaan maqaa ijoollee hundaatiin, maatiwwani fi barsiftota mana baruumsaa Sheertiin isaani nigalateeffanna.