Category Archives: News

Overview News

Bosonoomsuu fi Deebisanii Dhaabuu: Biqiltuu 57.000 Dhaabuu

26 July 2022 Aswin Endeman

Adoolessa 11, guyyaa dhaabbii biqiltuu waggaa waggaadhaan hambaa magariisaa bara 2014 Itoophiyaatti Tulluu Worjaa Ziway/Baatuu fi bakka Bartaa Qoqaatti biqiltuu 57.000 dhaabneerra. Kunis bara 2009 irraa eegalee hanga waliigalaa biqiltuu dhaabame miiliyoona tokkotti dhihaata. Pirojektii eegumsa itti fufiinsa qabuu fi ogummaadhaan itti fayyadama bishaan kuufamaa Worja mirkaneessuuf kaayyeffate keessatti, Sheer Itiyoophiyaa, IDH fi VoCDA waliin ta’uun ciramuu bosonaafi jijjiirama qilleensaa qolachuuf carraaqa jiru:

  • Bosona deebisanii dhaabuu fi Ikoo-tuurizimii misoomsuu (lafa hawaasaa tilmaamaan hektaara 285),
  • lafa lolaa bishaanitiin qotamee manca’e deebisanii dhaabuu fi gaambiyoo dhagaa ijaaruu,
  • sanyii margaa facaasuun hamaachuu fi Fe’achuun beeladaaf akka itti fayyadaman godhuu,
  • gareewwan hojii galii argamsiisan hundeessuun (fkn.  Horsiisaa kannisa),
  • Hojimaata Qonnaa Gaarii barsiisuu fi hojiirra oolchuu, fkn. sanyii midhaanii fooyya’aa qonnaan bultoota naannootiin akka fayyadamaan kennu,

Galmi dhumaa iddoo kunuunsaa hawaasni akka Eeguu fi Abbaa qabeenyummaa akka qabatu godhuu.

Hojjettoota keenyaa fi tola ooltota gosoota biqiltoota dhalootaan jiraatan adda addaa 9 dhaabuuf gargaaran hunda galateeffanna.

Overview News

Kaansarii gadaameessaadhaa gulaaluu

20 July 2022 Aswin Endeman

Dhaabbata “Grounds for Health” waliin ta’uun hojjettoota keenya dubaraa umuriin isaanii waggaa 30-50 gidduu jiraniif qorannoo kaansarii gadaameessaadhaa bilisaan gaggeessuuf duula jalqabneerra. Kunis hojjettoonni keenya dubartootaa kaansarii akka hin qabaanne eeguu fi kaansarii sadarkaa jalqabaa yaalamuu danda’u adda baasuudha.Innis Vaayirasii “high risk human papilloma virus (HPV)” jedhamu kan seelonni gadameessaa fayyadhabeessa taasisan qorata. Namoonni kaansarii gadaameessaa qaban harki caalaan isaanii HPV balaa guddaa qabuun kan walqabateedhaa.

Akka  dr Demisitti “Grounds of Health” hojjattoota biratti hubannoo uumuun baayi’ee barbaachisaa dha. Garee isaa waliin ta’uun qormaata dhuunfaa otoo hin fudhatamin dura garee xixiqqoodhaan gorsa kenneera. Yoo qorannoon pozaatiivii ta’e kan nama hin gammachiifne ta’e, yaaliin ni kennama. Michoota keenya “Grounds for Health” keessatti argaman deeggarsa nuuf godhaniif galateeffachuun dubartoonni hundi akka hirmaatan jajjabeessina.

Overview News

Sirna Kabaja xumura waggaa barnootaa

19 July 2022 Aswin Endeman

Torbaan kana xumura bara barnoota 21-22 manneen barnootaa Sher keessatti kabajneerra. Barattoonni, maatii fi keessummoonni kumaatamaan lakkaawaman manneen barnootaa Ziwaayi fi Adaamii Tulluutti argamaniiru. Sirnoonni kun gochoota akka walaloo dubbisuu,shubbisa aadaa fi agarsiisa adda addaaa muldhisudhaan faayamanii bareeduma kan qaban ture. Eebbifamtoonni mana barumsaa daa’immanii hundi, uffata gurraacha koophii walsimatu waliin uffachuun, midhaganiiru. Hooggantoota Sher fi bakka bu’oota Biiroo Barnootaa fi Kanneen biroo keessaa dhufaniin haasofn taasifameera. Barattootaa qabxxii olaana galmesanii fi barsiisota gahumsa gaarii agarsiisan waraqaa ragaa fi badhaasa garagaraa badhaafamaniiru. Guyyoota milkaa’iina lama duubatti deebinee ilaaluu dandeenya.

Barnoota qulqullina olaanaa, bilisaan, daa’imman kumaatamaan lakkaa’amaniif kennuudhaan, manneen barnootaa Sher hedduun egeree ifaa fi fooyya’aa akka abjootan dandeessisaniiru. Ashaaraa hundeessitoota manneen barnootaa Obbo Gerrit fi Aadde Nel Barnhoorn irratti hundaa’uun abjuu kana jiraachisuuf kutannoo qabna.

Overview News

Meeshaalee haaraa Hospitaala Sheeriif kennaman

10 July 2022 Aswin Endeman

Angootoowwan AQ, Angootoo Braam, Angootoo Herbarg fi Angootoo Ziway qonnaan bultoota ollaa keenyaan kan oomishaman dhiheenya kana meeshaalee haaraa tokko tokko Hospitaala Sheriif kennaniiru. Maashinii ECG, hordofittoota dhukkubsattootaa sadii fi leenjistoota geejjibaa hojjettoota fayyaa keenyaaf kennanii jiru.

Dhaabbilee arjummaa isaanii fi keessumaa warra kutaa balaa tasaa keessa deeggaraan baay’eetti galateeffanna.

Hospitaala Sher keessatti hojjettoonni hundi (tilmaamaan 20.000) dhaabbilee daraaraa 5 Ziway keessa jiran keessaa kunuunsa fayyaa tolaan ni argatu. Dhukkubsattoonni waggaatti 100.000 ol (hojjetoota, barattootaa fi miseensonni hawaasaa) ta’an ni yaalamu.

Overview News

Deeggarsa IGA’f kennamu: Tajaajila horsiisa kanniisa fi Ikoo-Tuurizimii

10 July 2022 Aswin Endeman

Afriilooraan / Sher pirojektoota hedduu hawaasa naannoolee nuti keessa hojjenu cimsuuf, gareewwan miseensota hawaasaatiin ijaaramaniif hojiiwwan galii argamsiisan qopheessuun deeggara jira. Ji’oota darban keessatt gareewwan hundi waa’ee Horsiisa kanniisa fi Ikoo-tuurizimii irratti leenji fudhataniiru.

Gaagurri 50’ni garee 13 miseensota 4 hanga 10 qabaniif raabsameera. Walumaagalatti namoonni 80 waa’ee damma-oomisha beekumsa bu’uuraa argataniiru. Miseensota hunda duuba maatiiwwan gurguddoon pirojekticha irraa fayyadamoo ta’ani jiru. Fakkeenyi tokko garee xiqqaa/apiary Mustafaa Abuu jedhamuun kan moggaafame (suura irratti kan argamu) dha. Miseensonni garee kanaa hojii kana jalqabuuf kaka’umsa guddaa kan qaban yoo ta’u, galii gurgurtaa damma irraa argamu irra caalaan gaagura dabalataa bituuf waliigalaniiru. Waliin hojjechuudhaan, maatii tokko qofa osoo hin taane, hawaasni hundi fayyadamoo ni ta’a. Omishaa keessaa harki xiqqaan fayyadama ofii isaaniif ni ta’a.

Pirojektii Ikoo-Tuurizimii kana keessatti fayyadamtoonni (dargaggoota) 20 naannoo Worja Washgulaa fi Kamo Gerbi keessa jiratan turistootaa fi daawwattoota Ikoo-wiirtuu tulluu Worjaa akka isaan tajaajilaniif leenjiin kennameera. Naannoon kun bineensota, simbirrootaa hedduu fi ilaalcha ajaa’ibaa qabaachuun isaa beekama dha. Sirna baniinsaa kana irratti namoonni 200 ol ta’an Afeerricha irratti argamuun nyaata aadaa fi buna Itoophiyaa beekamaa ‘macchiato’, kan amma guyyaa guyyaan Ikoo-Huts keessatti keessuummootaaf dhihaatanii dha. Kaappitaalli ETB 100,000 kennuun miseensonni hojii mataa isaanii akka gaggeessanii fi lafa hektaara 200 gara bosonatti akka deebi’uu taasifame kunuunsuuf itti gaafatamummaa akka isaan fudhatan kan dandeessuu dha. Dambii ittiin bulmaataa (sanadoota seeraa fi dambiiwwan) naannoo bishaan kuufamaa maayikiroo itti fufiinsaan bulchuu fi itti fayyadamuuf kan isaan gargaaran, gargaarsa VoCDA fi IDHn qophaa’aa jiru.